និស្សិតបរទេសចំនួនពីររូបមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតបរទេសចំនួនពីររូបដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ The Hague ក្នុងប្រទេសហូឡង់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីកេរដំណែល និងការងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហសប្បត្តិ៍ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។ ទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃអគារថ្មីរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ដែលមានការស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញជូនពីមន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ មន្ដ្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ និងមន្ដ្រីផ្នែកបណ្ណសារនៃ អ.វ.ត.ក.៕  

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read