ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា និង ប្រធានការិយាល័យភ្នំពេញទទួលបន្ទុកសារព័ត៌មានក្យូដូ បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ លោក ពុយ គា ប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា (CCJ) និងលោក Keigo Mastushita ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានក្យូដូភ្នំពេញ បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនេះ មានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់ ដោយមានការផ្តល់ព័ត៌មាន អំពីកម្មវិធីរថយន្តក្រុងចល័តរបស់ អ.វ.ត.ក. ផងដែរ។

CCJCCJCCJCCJCCJCCJCCJ

Most read