អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយជនបង្គោលតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នងុសំណុំរឿង ០០២

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុាលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានជួបប្រជុំជាមួយជាមួយជនបង្គោលតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន៤៤រូបមកពី ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងតាកែវ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ....

កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ទី១- ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បុន្នភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ និងការងាររបស់ អ.... ក្នុងដំណាក់កាលដែលនៅសេសសល់។ ទី២- ផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ សៀវភៅសង្ខេបនៃសាលក្រម/សាល​​ដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ និងវិញ្ញាបនបត្រថ្លែងអំណរគុណ ជូនដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីតាមរយៈជនបង្គោល។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី បានថ្លែងប្រាប់អង្គប្រជុំដោយបានលើកនូវចំណុចសំខាន់ អំពីតួនាទីរបស់ជនបង្គោលក្នុងការសម្រសម្រួលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ អ.... និង បានផ្តល់នូវបច្ចុប្បន្នភាពអំពីនីតិវីធីតុលាការ និងបច្ចប្បន្នភាពនៃកិច្ចការរបស់ អ.... ក្នុងកំឡុងពេលបំពេញកាងារ​​ដែលនៅសេសសល់។ ឯកឧត្តម ក៏បានបញ្ជាក់​​អំពីវត្តមានដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះជាផ្លូវការ ការស្វែងរកការពិត និងយុត្តធម៌ សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងបានបន្ថែមថា ឥទ្វិពលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោក។

បន្ទាប់ពីបានទទួលពត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការកាត់ក្តីពីមេធាវីនាំមុខ នឹងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរួចមក  ជនបង្គោលទាំងអស់ត្រូវបាននាំទៅកាន់អគារបំពេញការងារដែលនៅសេសសល់របស់ អ.... ដើម្បីទស្សនាបណ្ណាល័យ និងជួបមន្រ្តីផ្សេងៗ។ ពួកគាត់ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនូវកាតសម្គាល់ជនបង្គោលដើម្បីទទួលស្គាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួួយ អ.... និងការងារបន្តទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារជនរងគ្រោះ និងការផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីជនបង្គោលម្នាក់មកពីខេត្តស្វាយរៀងបានសម្តែងនូវការអរគុណដល់ អ.... ដែលបានអញ្ជើញដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជនបង្គោល​​មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន និងបានប្តេជ្ញាថា និងបញ្ជូនពត៌មានសំខាន់ៗ សៀវភៅ និងវិញ្ញាបនបត្រដល់ដើមបណ្តឹងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់។

នៅពេលដែលចាកចេញពី អ.... ពួកគាត់បាននាំយកទៅជាមួួយនូវសៀវភៅសាលក្រម និងសាលដីកាសង្ខេប វិញ្ញាបនបត្រ សម្រាប់ចែកចាយបន្តដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់។ សៀវភៅទាំងនេះមានផ្ទុកនូវពត៌មាន​​ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការកាត់ក្តី សាលក្រមនិងសាលដីកានៃករណី០០២/០១ ករណី០០២/០២ ​  បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់សក្ខីកម្មចំនួន៩០នាក់ និងឈ្មោះរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន៣៨៦៧នាក់ ព្រមទាំងពត៌មានសំខាន់ៗ និង រូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ អ....៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read