អង្គជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​វេលា​មួយ​សប្ដាហ៍​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​កា​ដាក់​ឯក​សារ​ណា​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិ​ភាក្សា​ដេញ​ដោល​ ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ និង​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ជា​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​សន្និ​ដ្ឋាន​ផ្ទាល់​មាត់លើសំណុំរឿង០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចយល់ព្រមមួយផ្នែកតាមការស្នើសុំរបស់ភាគី ដោយពន្យារពេលសម្រាប់ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន និង នួន ជា និងកែសម្រួលកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។ ការដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលដំបូងឡើយ ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យដាក់នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ឥឡូវនេះ ត្រូវបានពន្យារទៅថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ វិញ។ ការពន្យារពេលនេះត្រូវបានសម្រេចធ្វើឡើង ដោយផ្អែកលើដំណើរការនៃការធ្វើកំណែ និងការបញ្ចប់ប្រតិចារឹកសវនាការជាច្រើន ដែលកំពុងរៀបចំដោយអង្គភាពប្រតិចារឹក។  អានបន្ដ....

Most read