អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបញ្ជាក់ថា ជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន មានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចាត់តាំងអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រពីររូបឲ្យពិនិត្យវាយតម្លៃជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគាត់នៅតែមាន    សម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែរ ឬ ទេ។ 

អ្នកជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យ នួន ជា និង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨។ បន្ទាប់ពីបាន      ពិនិត្យរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររួច អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយបញ្ជាក់ថា ជនជាប់ចោទទាំងពីរនៅតែមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការ និងពុំមានការចុះខ្សោយផ្នែកបញ្ញា ស្មារតី ឬ រាងកាយ ដែលរារាំងមិនឱ្យពួកគាត់បន្តចូលរួមដំណើរការសវនាការនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ នេះ ឡើយ។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកត់សម្គាល់លើអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញ ដែលណែនាំឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់លើមុខងារបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ។

Most read