អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើសុំបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៣ ទៅជំនុំជម្រះ

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​បដិសេធ​​​សំណើ​របស់​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ សុំ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង ០០៣ ប្រឆាំង​នឹង​ មាស មុត ទៅ​ជំនុំជម្រះ។

ដោយទទួលបានសំឡេងជាឯកច្ឆ័ន្ទ​ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​សម្រេច​ថា “បណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ​​ស្តីពី​ការ​ខកខាន​របស់​អង្គ​បុរេ​​ជំនុំជម្រះ ក្នុង​ការបញ្ជូន​សំណុំរឿង ០០៣ ទៅ​ជំនុំជម្រះ ដូច​បាន​តម្រូវ​ដោយ​ក្រប​ខណ្ឌគតិយុត្ត​របស់ អ.វ.ត.ក” អាចទទួលយកបានក្នុងផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌។ ពាក្យស្នើសុំត្រូវបានពិចារណាដោយអង្គជំនុំជម្រះភាគច្រើន ដែលផ្តល់ “ភាពច្បាស់លាស់ និងភាពជាក់លាក់ផ្នែកច្បាប់ និង៖

   ១) បាន​បដិសេធ​ការ​យល់ឃើញ​ដែល​ថា អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​តម្កល់​ជា​ឯកច្ឆ័ន្ទ​នូវ​សុពលភាព​នៃ​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ​ប្រឆាំង​នឹង មាស មុត នៅ​ក្នុង សេចក្តីពិចារណា​​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះស្រាយ របស់​ខ្លួន។

   ២) បានបញ្ជាក់​ថា អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​បញ្ចប់​សំណុំរឿង ០០៣ នៅពេលអង្គជំនុំជម្រះនេះបាន​ចេញសេចក្តី​ពិចារណា​របស់​ខ្លួន។

៣)   បាន​បញ្ជាក់​បំភ្លឺ​ថា សំណុំរឿង ០០៣ ត្រូវ​បាន​​បញ្ចប់ ដោយសារ​គ្មាន​ដីកាបញ្ជូនរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ​ស្ថាពរ និងដែល​អាច​អនុវត្តបាន។

នៅក្នុងយោបល់ផ្ទុយ លោក​ស្រី​ចៅក្រម Maureen Harding Clark បាន​ធ្វើ​ការ​សន្និដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ការយល់ឃើញ​របស់​លោក​ស្រី​ថា “សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​ត្រូវ​តែ​បដិសេធ​ចោល ហើយ​សំណុំរឿង ០០៣ ប្រឆាំង​នឹង​ មាស មុត គប្បី​ត្រូវ​បញ្ចប់”។

          សេចក្តីសម្រេច​នេះ​អាច​រក​មើលបាន​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រ​របស់ អ.វ.ត.ក៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/3_1_1_1_KH.PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ អនុលោមតាមវិធាន ៩(៤) និង ២១(គ) នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន។

 

Most read