អង្គការCPS/GIZ របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ទាបស្ទង់គម្រោងជាមួយ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃ អ.វ.ត.ក

ECCC

អង្គការ CPS/GIZ ដែលជាអង្គការ​របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ទាបស្ទង់គម្រោ​ង​ជាមួយ​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ (VSS) នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការកម្ពុជា​(អ.វ.ត.ក) ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ដល់​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅអគារថ្មីនៃ អ.វ.ត.ក។ កិច្ចពិភាក្សាស្ទាបស្ទង់នេះ​ មានគោលបំណង ស្វែង​យល់ពីភាពស្របគ្នាលើអាណតិ្ត គោលបំំណងរបស់អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ និង​អង្គការ CPS  ការ​ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និង​បង្កើតឱ្យមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការ​ផ្ដល់ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិ ដល់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​។

កិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើមឡើងនៅថ្ងៃទី២៧ ដោយមតិ​ស្វាគមន៍ពីឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ...ក​។ បន្ទាប់មក លោក Knut Rosandhaug អនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃ អ...ក ធ្វើបទ​បង្ហាញ​អំពី​ផែន​ការរយៈពេល៣ឆ្នាំរបស់​ អ...ក និងចុងក្រោយលោក Martin Hennings អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធីគម្រោងរបស់​អង្គការ​ CPS/GIZ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីរបស់អង្គការ CPS ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ មុនពេលកិច្ចពិភាក្សាបាន​ចាប់ផ្តើម។

នៅថ្ងៃទី ២៨ និងថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិរបស់​អង្គការ CPS ចំនួនពីររូបបាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រ​ជុំ​មួយ​នៅក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ នៃ អ.វ.ត.ក ក្នុងគោល​បំណង​ធ្វើការ​កំណត់​ដៃ​គូរ​សកម្មភាព កិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្រ្ត ស្វែងរកលទ្ធភាពតម្រូវការ និងការពិនិត្យ​មើល​ឲ្យកាន់​តែស៊ី​ជម្រៅ​អំពីរបៀបនៃការគាំទ្រអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​ (VSS) នាពេលអនាគត។ 

ECCC

ECCC

Most read