អង្គបុរេជំនុំជម្រះចាប់ផ្តើមសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមសវនាការរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/ ប្រឆាំងនឹង អោ អាន។

សវនាការនេះ បានចាប់ផ្តើមជាសាធារណៈ ដោយប្រធាននៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដោយមានការអានរបាយការណ៍ជាសាធារណៈ ដែលបង្ហាញអំពីអង្គហេតុចាំបាច់ និងប្រវត្តិនីតិវិធីនៃសំណុំរឿង ០០៤/  ក៏ដូចជាសេចក្តីលម្អិតនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដែលមានចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។ របាយការណ៍នេះ ត្រូវបានចេញក្នុងនាមអង្គបុរេជំនុំជម្រះទាំងមូល ហើយត្រូវបានដាក់ក្នុងសំណុំរឿង។ សំណៅសាធារណៈកោសលុបនៃរបាយការណ៍នេះអាចរកបាន​ តាមរយៈគេហទំព័រ https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D359_7_Redacted_KH.PDF 

នឹង https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D360_16_Redacted_KH.PDF

ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នៃសវនាការ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាអសាធារណៈ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានបង្ហាញអំពីទឡ្ហីករណ៍នៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួន។ សវនាការនេះនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី២០ និងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្របទៅតាមដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩។

Most read