អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ​នឹងចាប់ ផ្តើម​សវនាការ​រយៈ​ពេល​បីថ្ងៃ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ ប្រឆាំង មាស មុត ។

ជា​កិច្ចចាប់​ផ្តើម ​ប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះនឹង​ប្រកាស​បើ​កសវនាការជាសាធារណៈ បន្ទាប់​​មក​នឹងមាន​ការ​អាន​របាយការណ៍​នៃសំណុំរឿង​នេះ​ជា​សាធារណៈ ដែល​លើក​ឡើង​នូវ​អង្គហេតុ​ពាក់​ព័ន្ធនានា និង​ប្រវត្តិ​នីតិវិធី​នៃ​សំណុំរឿង ០០៣ ព្រមទាំងសេចក្តីលម្អិត​នៃ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​នានា​ដែល​បាន​ដាក់​នៅចំពោះ​មុខ​អង្គជំនុំជម្រះ។ សំណៅ​កោសលុប​នៃរបាយការណ៍នេះនឹង​អាច​រកមើលបាននៅលើ​គេហទំព័រសាធារណៈ​របស់តុលាការ បន្ទាប់ពីចប់សវនាការនោះភ្លាមៗ។

សវនាការ​នឹង​បន្ត​ដំណើរ​ការ​នៅ​ថ្ងៃទី ​២៨ និង​ថ្ងៃទី ​២៩ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៩ តទៅទៀត អនុលោម​ទៅតាម ដីកា​កំណត់​​កាល​វិភាគសម្រាប់​សវនាការ ​ដែល​បាន​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី ​២៤ ខែ ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៩។ ប្រសិនបើចាំបាច់ ចៅក្រមនឹងតាំងសំណួរដល់ភាគីនានាជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ មុនពេលបញ្ចប់សវនាការ។

Most read