អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ (អសាធារណៈ)

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក) បានទទួលបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដាក់​ដោយ​សហ​មេធាវី​ការពារក្តីជនត្រូវចោទ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឆាំងនឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​​​(ដីកា​បញ្ជូន​ទៅ​ជំនុំ​ជម្រះ) ដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៤/២ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទ​ ដែលចេញដោយ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា សវនាការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ដើម្បីស្តាប់​ទឡ្ហីករណ៍​ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង មុនពេលដែលអង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសាល​ដីកាលើបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ទាំង​នោះ​។ យោងតាមដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលបានចេញនៅថ្ងៃនេះ សវនាការនេះនឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៩ ថ្ងៃទី២០ និងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

សំណៅជាសាធារណៈនៃដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការនេះអាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័រ៖ 

https://eccc.gov.kh/en/document/court/scheduling-order-pre-trial-chambers-hearing-appeal-against-closing-order។

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ និងសហមេធាវីជាតិ-អន្តរជាតិការពារក្តីជន​ត្រូវ​ចោទ នឹងមានសិទ្ធិលើកឡើងពីទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន។​ ប្រសិនបើជនត្រូវចោទមានវត្តមាន ជន​ត្រូវ​ចោទ​នឹង​​​ទទួល​​បាន​ឳកាស​ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចុងបញ្ចប់បិទសវនាការ។

នៅពេលបិទបញ្ចប់សវនាការ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បី​ចេញ​សាល​ដីកា​សម្រេច។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក មានសមាសភាពចៅក្រមជាតិចំនួនបីរូប និងចៅក្រមអន្តរ​ជាតិ​ចំនួ​ន​ពីរ​រូប។ ក្នុងនាមជាអង្គជំនុំជម្រះដោះស្រាយបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ អាចបើក​សវនាការ​លើ​សំណើ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកា និងសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។

សវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅពេលដែលចាប់ផ្តើមឧទ្ទេសនាមភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងជូនអង្គជំនុំជម្រះ និងនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះអានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងនេះ។ បន្ទាប់មក អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​​នៅក្នុង​សវនាការ​សម្ងាត់​វិញ។ បណ្តាញសារ ព័ត៌មាន នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបជាផ្លូវការ បន្ទាប់​ពីបិទបញ្ចប់​សវនាការ។

Most read