អង្គបុរេជំនុំជម្រះបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១

នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ ប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម។ មេធាវីតំណាងអតីតអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សហព្រះរាជអាជ្ញារងជាតិ និងសហមេធាវីការពារក្តីជាតិ និងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញនូវអំណះអំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ។ ជនត្រូវចោទមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការនេះទេ តែត្រូវបានតំណាងដោយសហមេធាវីរបស់គាត់។

អានបន្ដ.....

Most read