អង្គបុរេជំនុំជម្រះបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានបញ្ចប់សវនាការ​រយៈ​ពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ប្រឆាំងនឹង អោ អាន។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញារងជាតិ និងសហមេធាវីការពារក្តីជាតិ-អន្តរជាតិ បានបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿងនេះ។​ អោ អាន បានផ្តល់ជូនអង្គបុរេជំនុំជម្រះនូវលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជាក់ថា ដោយ​សារ​​មូលហេតុសុខភាព គាត់មិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមក​តុលាការ​បាន​ឡើយ​។ គាត់មានសហមេធាវីតំណាងគាត់នៅក្នុងសវនាការនេះ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដាក់​ដោយ​សហ​មេធាវី​តំណាង អោ អាន នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឆាំង​នឹង​​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​​​(ដីកា​បញ្ជូន​ទៅ​ជំនុំ​ជម្រះ)​ ដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៤/២ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទ​ដែលចេញ​ដោយ​​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២។

តាងនាមឲ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះទាំងមូល មានការចេញរបាយការណ៍មួយរួចហើយអំពី​សំណុំ​រឿង​នេះ​​​ដែលបង្ហាញអំពីអង្គហេតុ និងប្រវត្តិនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ព្រមទាំងសេចក្តី​លម្អិត​នៃ​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។ សំណៅជាសាធារណៈដោយមានការកោសលុប​នៃ​របាយ​​ការណ៍នេះ​អាចរកមើលបានតាមរយៈគេហទំព័រ៖

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D359_7_Redacted_KH.PDF

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D360_16_Redacted_KH.PDF

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើ អោ អាន ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នៃយុត្តាធិការ​របស់​តុលាការ​ដែរឬអត់ និងថាតើមានបទចោទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅជំនុំជម្រះចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់ ឬក៏ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់នឹងត្រូវលើកលែងចោទ។ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បី​ចេញ​សាល​ដីកា​សម្រេច។ សាលដីកាសម្រេចនេះគឺជាសាលដីកាស្ថាពរមិនមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតទេ៕

Most read

Related Documents

ព័ត៌មានថ្មីៗ