អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ព្រឹទ្ធបុរស សាស្ត្រាចារ្យ សិស្សនិស្សិត ចំនួន៦០រូប មកពីមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋបាលសាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី សមិទ្ធផល និងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក. ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់ពីការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់។

RULERULERULERULERULERULERULERULERULERULE

Most read