អ.វ.ត.ក. ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) តំណាងដោយឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃ អ.វ.ត.ក. និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (ស.ភ.ភ.ព.) តំណាងដោយឯកឧត្តម ជេត ជាលី សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.ភ.ភ.ព. ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ មានបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរ និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក. និងបណ្ណាល័យសម្ដេច ហ៊ុន សែន របស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់និស្សិត និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់អាចទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នទាំងពីរ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read