អ.វ.ត.ក. រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំង

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តរបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំង។ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះ មានគោលបំបងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងដល់និស្សិតអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និងការរកឃើញនៅក្នុង អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមលើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ។ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានរៀបចំក្រោមប្រធានបទ ទាំងអស់គ្នា យើងចងចាំ៖ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ នៅក្នុងបរិបទនៃការយល់ដឹង និងការការពារ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើន រួមទាំងបទបង្ហាញដែលសម្របសម្រួលដោយមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយរបស់ អ.វ.ត.ក. តាមរយៈផ្ទៃអេក្រង់អន្តរកម្ម ការតាំងពិពណ៌រូបថតរបស់ អ.វ.ត.ក. ដែលមាន ២៣ ផ្ទាំង និងការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក និង អតីតមន្ត្រី អ.វ.ត.ក.។ អ្នកចូលរួម និងសិស្សានុសិស្សបានពិភាក្សាពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ សារៈសំខាន់នៃការចងចាំអំពើឃោរឃៅពីអតីតកាល និងការសម្រេចបាននូវការទទួលស្គាល់របស់តុលាការសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអតីតកាល។

មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកការិយាល័យសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំង បានគូសបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់និសិ្សតក្នុងការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់របស់ពួកគេ ក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅ និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរ

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read