សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​កា​រិយា​ល័យ​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ការ​បិទ​ការ​ស៊ើប​សួរ​ប្រឆាំង​នឹង​ អោ ​អាន​ និង​ការ​សម្រេច​បំបែក​សំណុំ​រឿង​ ០០៤

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ និង ០០៤/១ ថាកិច្ចស៊ើប សួរប្រឆាំងនឹង អោ អាន បានបញ្ចប់។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ក៏បានចេញដីកាសម្រេចបំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹង អោ អាន ចេញពីសំណុំរឿង ០០៤ ហើយបង្កើតសំណុំរឿងថ្មី គឺសំណុំរឿង ០០៤/០២។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានចេញដីកាសម្រេចដាច់ដោយឡែកមួយ ដោយកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹង អោ អាន យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦ស្ទួន។ 

សេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះ គឺជាការបិទកិច្ចស៊ើបសួរដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង ៨ ឆ្នាំ លើ អោ អានទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ  ១៩៧៩។ កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំង អោ អាន បានបើកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី ៣ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានដាក់នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨។ បន្ទាប់មក សំណុំរឿង ០០៤ បានពង្រីកវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរតាមរយៈដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមដែល សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានដាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ និងថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។ 

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានចេញដីកាសម្រេចបំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹង អោ អាន ដោយសារថា ជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីសម្រេចលើបទចោទប្រឆាំងនឹងគាត់ ដោយឥតពន្យារពេលយូរ និង ដើម្បីអាចចេញដីកាដំណោះស្រាយ ក្នុងរយៈពេលមួយសមស្រប អនុលោមតាម វិធាន ៦៧ និង ២១(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ដែលដីកា នេះអាចជាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ ឬ ការបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះ។ ដោយយល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើជនត្រូវចោទម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤  នៅតែបន្តដំណើរការនោះ ទើបយើងយល់ឃើញថា ដើម្បីជាប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ គឺត្រូវបំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹង អោ អាន ចេញពីសំណុំរឿង ០០៤។ នីតិវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យសំ ណុំរឿង អោ អាន ទទួលបាននូវការសម្រេចសេចក្តីអំពីបទចោទប្រឆាំងនឹងគាត់ទាន់ពេលវេលា នៅពេលដែលកិច្ចស៊ើបសួរ ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ នៅតែបន្តដំណើរការ។

ប្រវត្តិនៃកិច្ចស៊ើបសួរសំណុំរឿង ០០៤
កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ និងបានបំបែកនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បីបង្កើត សំណុំរឿង ០០៤/០១ ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយសហព្រះរាជ  អាជ្ញាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពរ និង មេធាវីការពារក្តីក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបរួចមកហើយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កំពុងតាក់តែងដីកាដំណោះស្រាយ  ដែលរំពឹងថានឹងត្រូវចេញនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី ១ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ។

កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹង យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ នៅតែបន្តដំណើរការ។ យឹម ទិត្យ ត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។

Most read