សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​

របាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាបានបញ្ជាក់ថា មានសំណួរមួយចំនួនត្រូវបានចោទសួរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតើនៅមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង០០៣ និង០០៤។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិលោក Nicholas Koumjian បានបញ្ជាក់ឡើងវិញម្តងទៀតថាការិយាល័យរបស់លោកនៅតែមិនប្រែប្រួលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដូចដែលធ្លាប់បានប្រកាសពីលើកដំបូងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាមុនកាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ ថា គ្មានសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះទេ។ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន គឺការបញ្ចប់សំណុំរឿងនានា ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តី និងនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងដោយឆាប់រហ័ស ដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌ និងយុត្តិធម៌ត្រូវបានមើលឃើញ ព្រមទាំងវិធានការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលត្រូវសម្រេចចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។
 

Most read