សេចក្តីពិចារណារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងដីកាសម្រេចលើភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ថ្ងៃនេះ អង្គ​បុរេ​ជំនុំ​ជម្រះនៃអង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តីពិចារណាលើ​បណ្តឹង​​​​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំងដីកា​សម្រេចរបស់សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ លើ​ភាពអាច​ទទួល​យក​បាន នៃ​អ្នក​ដាក់​​ពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួនជាដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣។

នៅថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ បាន​ចេញ​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ក្នុងសំណុំ​រឿង ០០៣ ហើយ​តាម​រយៈ​ដីកាសម្រេច​មួយផ្សេង​ទៀត បានសម្រេច​លើ​ភាព​អាច​ទទួល​យក​បាននៃ​ពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួន​ជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីដែល​នៅសេសសល់ អនុលោម​តាម​វិធាន ២៣ស្ទួន នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង។

បន្ទាប់​ពី​អង្គជំនុំ​ជម្រះបាន​ចេញសេចក្តីពិចារណា​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះស្រាយក្នុង​​សំណុំ​រឿង ០០៣ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២១ អង្គបុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ​បាន​ពិនិត្យ​លើបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ ដែល​ដាក់​ដោយ​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួនជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ដែល​ពាក្យ​សុំ​របស់​ពួក​គាត់​ត្រូវ​បានច្រាន​ចោល​​ដោយ​ដីកា​សម្រេច​របស់​​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ។

នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ មាន​ប្រជាជន​ចំនួន​ ៦៤៦ នាក់ បាន​ដាក់​​ពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួនជាដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ចាប់​តាំងពីពេល​ចាប់​ផ្តើម​កិច្ច​ស៊ើប​សួរ (កថាខណ្ឌ ៥)។

នៅក្នុង​សេចក្តីពិចារណា​រប​ស់​ខ្លួន អង្គបុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ​បានសម្រេច​ជា​ឯកច្ឆន្ទថា បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍អាច​ទទួល​យក​បាន (កថាខណ្ឌ ៣៣) ហើយ​បាន​បញ្ជាក់​បំភ្លឺអំពីគោល​ការណ៍គតិយុត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងភាព​អាច​ទទួល​យក​បាន​នៃពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួនជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ នៅ​ចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (កថាខណ្ឌ ៣៤-៤១)។

ប៉ុន្តែ អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះមិនអាចរកបានសម្លេង​គាំទ្រពីចៅក្រម​យ៉ាង​តិចចំនួន​បួនរូប ដើម្បី​សម្រេច​ទៅលើ​អង្គសេចក្តី​នៃ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​នេះបាន​ឡើយ (កថាខណ្ឌ ៤២)។

ចៅក្រម​ជាតិ​សម្រេចថា ពាក្យ​សុំទាំង​អស់ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ គួរ​ត្រូវ​បានបដិសេធ​ចោល ដោយ​សារ​តែ​ចៅ​​ក្រម​ជាតិ​មាន​ទស្សនៈថា “ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ទាំង​ពីរ មាន​តម្លៃ​ស្មើគ្នា និង​មាន​សុពល​ភាព​ដូច​គ្នា” និង​ថា​ “គួរ​រក្សា​​​​​ទុក​សំណុំ​រឿង ០០៣ ប្រឆាំង​ជន​ត្រូវចោទ មាស មុត នៅ​ក្នុង​បណ្ណាសាររបស់ អ.វ.ត.ក” (កថាខណ្ឌ ៤៣-៤៦)។

ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​លើអង្គសេចក្តីនៃ​​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ និង​ពាក្យ​សុំតាំងខ្លួន​ជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​​​​​​  វេណី។ នៅចុង​បញ្ចប់ ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​សម្រេចថា សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ មាន​កំហុស​នៅ​ក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន លើ​ភាពអាច​ទទួល​យក​បាន​ តាម​មូលដ្ឋាន ១(១) និង ១(៣) គឺថា​ជន​រង​គ្រោះ​ចំនួន​ប្រាំ​រូប​បន្ថែម គួរ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យកជា​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ (កថាខណ្ឌ ១១១)។

សេចក្តីសម្រេច​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅលើគេហទំព័រ៖ https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D269_4_KH.PDF

Most read