សេចក្តីជូនដំណឹង: ព័ត៌មានស្តីពីការចូលរួមរបស់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

 អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (....) បានចេញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយបានជូនដំណឹងដល់ភាគីនានាថា អនុលោមតាមវិធាន ១០២ () នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុ និងផ្នែកនៃ សេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជាង និងខៀវ សំផននៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១៦  ខែ​ វិច្ឆិ​កា  ​ឆ្នាំ ២០១៨  នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃ ...ក ចាប់ពីម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹកតទៅ 

ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកមកចូលរួម និងអ្នកសារព័ត៌មាន
សាលសវនាការមានកន្លែងអង្គុយចំនួន ៤៨២ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវរៀបចំបែងចែកដូចតទៅ៖

1.ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២ និងតំណាងផ្លូវច្បាប់
កន្លែងអង្គុយចំនួន ១៤០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលនឹងសម្របសម្រួលដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គការអន្តរការី និងតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគាត់។ ក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។

2. តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ភ្ញៀវអង្គទូត និងអ្នកស្រាវជ្រាវ
កន្លែងអង្គុយចំនួន ៥០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ភ្ញៀវតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គទូត និងអ្នកស្រាវជ្រាវ។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុនតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ ទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។ នៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។

3.តំណាងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
កន្លែងអង្គុយចំនួន ៤០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ឲ្យតំណាងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលមានកម្មវិធីទាក់ទងនឹង អ...ក។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុនតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ ទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។ ក្រោយផុតកំណត់រយៈពេលចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន និងអាស្រ័យលើចំនួនសរុបនៃអ្នកចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន អ...ក នឹងជូនដំណឹងអំពីចំនួនកន្លែងដែលបម្រុងទុក សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ។ ប្រសិនបើចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន លើសពីចំនួនកន្លែងអង្គុយសរុបដែលត្រៀមបម្រុងទុក អ...ក នឹងផ្តល់កន្លែងអង្គុយដល់តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ ផ្អែកតាមអាទិភាពដូចខាងក្រោម៖
. បុគ្គលិកមកពីអង្គការអន្តរការី 
. បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីតាមដានតុលាការជាទៀងទាត់
. អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលមានវត្តមានទៀងទាត់នៅក្នុងសវនាការកាលពីលើកមុនៗ។
. ផ្សេងៗទៀត
នៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។

4.    តំណាងសារព័ត៌មាន
កន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាលសវនាការចំនួន ២០ កន្លែង នឹងបម្រុងទុកសម្រាប់តំណាងសារព័ត៌មាន ចំណែកសមាជិកអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបានផ្តល់កន្លែងអង្គុយនៅបន្ទប់សារព័ត៌មាន C105 នៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារតុលាការ។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាលសវនាការទុកជាមុនអ្នកតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ ទី ៩​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។

 

5.    សាធារណជនទូទៅ
កន្លែងអង្គុយចំនួន ១៣០ កន្លែង នឹងបម្រុងទុកសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ ហើយនឹងផ្តល់ជូនសាធារណជនផ្អែកតាមគោលការណ៍មកមុន បានមុន។ ទ្វារច្រកចូលសម្រាប់ភ្ញៀវនឹងបើកនៅម៉ោង ៧ ព្រឹក។ អ...ក ណែនាំឲ្យអ្នកចូលរួមគួរតែមកដល់ច្រកត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឲ្យបានមុនដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការ​ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងការចែកប័ណ្ណចូលរួមសវនាការ។ អ...ក នឹងបិទច្រកចូលទៅកាន់សាលសវនាការនៅម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក ឬ នៅពេលដែលសាលសវនាការមានមនុស្សអង្គុយពេញ។

សូមរំឭកថា ដើម្បីចូលក្នុងសាលសវនាការ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន (ដែលមានបិទរូបថត) ដល់សន្តិសុខនៅច្រកមាត់ទ្វារខាងក្រៅ។ អ្នកដែលមានអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឡើយ ហើយអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ អាចចូលបាន លុះត្រាតែមានអាណាព្យាបាលមកជាមួយ។ សាធារណជនត្រូវតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យគ្រប់ពេលវេលា និងត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យ។ មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទដៃ កាបូបធំៗ អាហារ ឬ ភេសជ្ជៈ ចូលក្នុងសាលសវនាការឡើយ។ ...ក មានទីតាំងនៅសង្កាត់ចោមចៅ ចម្ងាយ ១៦ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៤ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះ​សីហនុ។ សូមអញ្ជើញសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានចូលតាមច្រកសម្រាប់ភ្ញៀវដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនៃ អ...ក។ អ...ក មានទីធ្លាសម្រាប់ភ្ញៀវចតយានយន្ត។

ការចុះឈ្មោះសុំប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបំណងចូលរួមតាមដានដំណើរការសវនាការនៅ អ...ក នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវតែមានប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន និងត្រូវចុះឈ្មោះជាមុន។ សូមអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖
) អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណព័ត៌មានដែលចេញដោយ ...ក ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំប័ណ្ណសារព័ត៌មានដោយមានចុះហត្ថលេខា ភ្ជាប់រូបថតទម្រង់ jpg មួយសន្លឹក និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនមួយច្បាប់ ផ្ញើមកជាមួយសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា តាម​រយៈ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូនិក PAS@ECCC.GOV.KH
) អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងកាន់ប័ណ្ណព័ត៌មានដែលនៅមានសុពលភាពជាផ្លូវការរបស់ អ...ក ត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដាននៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកានៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈតាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ PAS@ECCC.GOV.KH
) អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ អ...ក ប៉ុន្តែផុតកំណត់ ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំប័ណ្ណព័ត៌មានសារជាថ្មី ដោយមានចុះហត្ថលេខា ផ្ញើមកជាមួយនឹងសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដាននៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិPAS@ECCC.GOV.KH។ សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់លេខប័ណ្ណចាស់ដែលផុតកំណត់ផង។
ទម្រង់បែបបទសម្រាប់សុំប័ណ្ណព័ត៌មាន អាចទាញយកបានពីគេហទំព័ររបស់ អ...កៈ
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_App…

ថ្ងៃផុតកំណត់ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងសំណើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល។

កន្លែងអង្គុយក្នុងសាលសវនាការដែលត្រៀមបម្រុងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
កន្លែងអង្គុយក្នុងសាលសវនាការដែលត្រៀមបម្រុងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមកដល់កន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួនឲ្យបាន ១៥ នាទី មុនពេលបើកសវនាការ។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យយកម៉ាស៊ីនថតរូប កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ឧបករណ៍ថតសំឡេងនានា ចូលក្នុងសាលសវនាការនោះទេ។

ការថតរូបភាព
ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ...ក នឹងផ្តល់រូបភាពដែលមានគុណភាពច្បាស់ នៅពេលចាប់ផ្តើមសវនាការ។

ការផ្សាយរូបភាពវីដេអូ និងសំឡេង
ការផ្សាយសំឡេងអំពីដំណើរការសវនាការ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ PHONO/XLR។ អ្នកសារព័ត៌មានអាចថតការផ្សាយសំឡេងនេះបាននៅក្នុងបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន (C105) ដោយប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ៤៨ (មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ១៦ សម្រាប់ភាសានីមួយៗ ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង)។ ការតភ្ជាប់ពីម៉ាស៊ីនថតសំឡេងមួយទៅម៉ាស៊ីនថតសំឡេងមួយទៀត អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យថតសំឡេងនៅក្នុងសាលសវនាការឡើយ។

ការផ្សាយរូបភាពវីដេអូអំពីដំណើរការសវនាការ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមប្រព័ន្ធ BNC (PAL signal)។ អ្នកសារព័ត៌​មាន​អាចថតរូបភាពវីដេអូ នៅក្នុងបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន (C105) ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ៣០ ដែលមាននៅទីនោះ។ ការតភ្ជាប់ពីម៉ាស៊ីនថតរូបភាពវីដេអូមួយទៅម៉ាស៊ីនថតរូបភាពវីដេអូមួយទៀតអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបភាពវីដេអូនៅក្នុងសាលសវនាការឡើយ។

ការដំឡើងឧបករណ៍សារព័ត៌មាន និងការកក់ទុកកន្លែងជាមុននៅបន្ទប់សារព័ត៌មាន C105​ អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលមានបំណងចង់ដំឡើងឧបករណ៍ជាមុន និងកក់ទុកកន្លែងជាមុននៅក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មាន អាចមកទស្សនា អ...ក នៅថ្ងៃ ពុធ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ចន្លោះពីម៉ោង ព្រឹក ដល់ម៉ោង រសៀល។

ប័ណ្ណព័ត៌មាន
អ្នកសារព័ត៌មានអាចមកយកប័ណ្ណសារព័ត៌មាននៅ អ...ក នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ចន្លោះពីម៉ោង ព្រឹក ដល់ម៉ោង រសៀល ឬ នៅច្រកទ្វារចូលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ តែម្តង។
 

Most read