សេចក្តីជូនដំណឹង​អំពីការចូលរួមរបស់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសវនាការលើ បណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលវិភាគ
សម្រាប់សវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងខៀវ សំផន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក។        អង្គជំនុំជម្រះបានត្រៀមថ្ងៃ
បម្រុងសម្រាប់សវនាការ ក្នុងករណីចាំបាច់
ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ដល់ថ្ងៃទីសុក្រ  ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
(រយៈពេល៦ថ្ងៃ)។
ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកចូលរួម និងអ្នកសារព័ត៌មាន

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃកូវីឌ-១៩     ក្នុងសាលសវនាការនឹងត្រូវផ្តល់ជូនកន្លែងអង្គុយចំនួន៥០កន្លែង
ប៉ុណ្ណោះដូចខាងក្រោម៖

១. ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង០០២ និងតំណាងផ្លូវច្បាប់

កន្លែងអង្គុយចំនួន១០ ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គភាព
គាំពារជនរងគ្រោះ អង្គការអន្តរការី និងតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់គាត់។

២. ភ្ញៀវអង្គទូត និងតំណាងរដ្ឋាភិបាល

កន្លែងអង្គុយចំនួន១៥ ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ភ្ញៀវអង្គទូត និងតំណាងរដ្ឋាភិបាល។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងជាមុនតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៤ រសៀល។

៣. តំណាងសារព័ត៌មាន

កន្លែងអង្គុយចំនួន១៥ នៅក្នុងសាលសវនាការ ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់តំំំណាងសារព័ត៌មាន ហើយសមាជិក
សារព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់ នឹងត្រូវផ្តល់កន្លែងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មាន C108 នៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃ
អគារតុលាការ។ ការចុះឈ្មោះកក់ទុកកន្លែងអង្គុយជាមុនក្នុងសាលសវនាការសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវធ្វើ
ឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh មិនឲ្យហួសពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៤ រសៀល។
៤. សាធារណជនទូទៅ

កន្លែងអង្គុយចំនួន១០ នឹងត្រូវត្រៀមសម្រាប់សាធារណជនទូទៅហើយត្រូវផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន។
 ទ្វារចូលសម្រាប់ភ្ញៀវ​នឹងបើកនៅម៉ោង៧ព្រឹក។ អ.វ.ត.ក ណែនាំឲ្យអ្នកចូលរួមគួរតែ    មកដល់ អ.វ.ត.ក ឲ្យបាន
មុន ដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងការចែកសំបុត្រចូល។ អ.វ.ត.ក នឹងបិទច្រក
ចូលទៅកាន់សាលសវនាការនៅម៉ោង៨.៤៥នាទីព្រឹក ឬនៅពេលដែលសាលសវនាការមានអ្នកចូលរួមអង្គុយគ្រប់
ចំនួនកំណត់។

សូមរំ់ឮកថា ដើម្បីចូលក្នុងសាលសវនាការ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដល់សន្តិសុខនៅច្រក
មាត់ទ្វារខាងក្រៅ។
អ្នកចូលរួម តម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងកូវីដ-១៩ តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខ អ.វ.ត.ក  មានដូចជា  អនាម័យដៃ ការពាក់ម៉ាស និងគំលាតសុវត្ថិភាពសមស្រប នៅពេលអង្គុយក្នុងសាលសវនាការ និងនៅពេលដើរជុំវិញបរិវេណ អ.វ.ត.ក។

Most read