សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសំណុំរឿង ០០៣

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ Brenda J. Hollis ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនេះផ្អែកតាមវិធាន៥៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរឿងក្តី ០០៣ នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។

នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ (អ.ប.ជ) បានចេញ សេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ ក្នុងរឿងក្តី មាស មុត (រឿងក្តី ០០៣)។ ដូចក្នុងរឿងក្តី ០០៤/២ ដែរ អង្គជំនុំជម្រះជាថ្មីម្តងទៀត បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងដីកាដំណោះស្រាយពីរខ្វែងគ្នា គឺដីកាមួយបានសម្រេចចោទក្រាន់និងបញ្ជូនខ្លួន មាស មុត ទៅជំនុំជម្រះ ខណៈដែលដីកាមួយទៀតសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ មាស មុត។ ជាថ្មីម្តងទៀត គឺមិនមានសំឡេងភាគច្រើនលើសលុបទេ ពោលគឺយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានចៅក្រម​បួនរូប តម្កល់ដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងចោទប្រកាន់រឿងក្តីនេះ។  ទោះជាយ៉ាងណា គឺខុសពីរឿងក្តី ០០៤/២ ដោយហេតុថា ចៅក្រម អ.ប.ជ ទាំងប្រាំរូបក្នុងរឿងក្តីនេះ បានសម្រេចថា ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះប្រឆាំងនឹង មាស មុត មានសុពលភាព ប៉ុន្តែពុំមានសេចក្តីបង្គាប់ដោយសំឡេងភាគច្រើនលើសលុបដែលបញ្ជាក់ជាក់លាក់ឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះទេ។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបដិសេធមិនបំពេញកិច្ចដោយសារពុំមានសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខខ្លួន។ ហេតុដូច្នេះ ដោយហេតុថា អ.ប.ជ មិនបានបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានដាក់សំណើមួយទៅកាន់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ស្នើសុំឲ្យពួកគាត់បញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ សំណើនោះបានធ្វើឡើងផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆ័ន្ទ​របស់ អ.ប.ជ ដែលថា ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះមានសុពលភាព ច្បាប់ អ.វ.ត.ក និងវិធានផ្ទៃក្នុង។ នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបដិសេធសំណើនេះ ដោយទុកឲ្យរឿងក្តី មាស មុត នេះ ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់តាមផ្លូវតុលាការនៅដំណាក់កាលមុនជំនុំជម្រះ។

សហព្រះរាជអាជ្ញអាជ្ញាអន្តរជាតិបានជូនដំណឹង អ.ប.ជ ថា ខ្លួននឹងដាក់សំណើសុំមួយឲ្យអង្គជំនុំជម្រះដោះស្រាយ​ចំពោះភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកតុលាការនេះ តាមរយៈការចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលបិទបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីមុនជំនុំជម្រះនៅក្នុងរឿងក្តីនេះ ស្របតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆ័ន្ទរបស់ខ្លួន ដែលថាដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះប្រឆាំងនឹង មាស មុត មានសុពលភាព ឬស្របទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាគោលជំហរស្វ័យប្រវត្តិ ជាមូលដ្ឋាន និងជាកត្តាកំណត់ ដែលតម្រូវថា រឿងក្តីនេះត្រូវបន្តទៅជំនុំជម្រះ៕

Most read