សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ (“ស.ព.អ”) ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់​មិនត្រឹមត្រូវគ្មានមូលដ្ឋាន ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ ចេញដោយមេធាវីការពារក្តី មាស មុត នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបង្ហាញពី​ការខកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុងការបដិសេធសំណើរបស់មេធាវី​ការពារក្តីស្នើសុំដាក់សារណាបន្ថែមមកអង្គបុរេជំនុំជម្រះ។

មិនមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេថា អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងសម្រេចលើអង្គសេចក្តីនៃអំណះអំណាងដែលមាននៅក្នុង​សំណើសុំបញ្ចប់ បោះត្រា និងដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៣ ទៅក្នុងបណ្ណសាររបស់ មាស មុត និងចម្លើយតបរបស់ ស.ព.អ ទៅនឹងសំណើនោះ ដោយ​មិនចាំបាច់មានជំនួយបន្ថែមពីភាគីណាមួយឡើយ។ ការប្រើប្រាស់សេចក្តី​​ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ភាគីមួយ ដើម្បីបង្ហាញដោយប្រយោលអំពីខ្លឹមសារនៃសារណារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបដិសេធ គឺជាការប្រមាថលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការ និងមិនគួរ​ទទួល​បានការពិចារ​ណាពីអង្គបុរេជំនុំជម្រះឡើយ។

ដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ រាល់សារណាទាំងអស់ដែលមានហត្ថលេខារបស់ ស.ព.អ រួមទាំងសារណាដែលរង​ការវាយប្រហារដោយមេធាវីការពារក្តីនៅពេលនេះផង គឺតំណាងឲ្យការយល់ឃើញរបស់ ស.ព.អ ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃ​ដោយសុទ្ធចិត្តលើច្បាប់ និងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណះអំណាង ដែលមេធាវីការពារក្តីជ្រើសរើសធ្វើឡើង និងភាសាដែលមេធាវីការពារក្តីជ្រើសរើសប្រើ។ ហេតុដូច្នេះ អ្នកធ្វើការចោទប្រកាន់ណាមួយ​អំពី​ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ត្រូវតែមានសុចរិតភាព និងសេចក្តីក្លាហាន ក្នុងការតម្រង់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះ​មកកាន់ ស.ព.អ និងមិនមែននិយាយបង្កាច់បុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ ស.ព.អ ដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋាន​សីលធម៌ខ្ពស់បំផុត ដូចគ្នានឹង ស.ព.អ ដែរនោះទេ។

ហេតុដូច្នេះ ស.ព.អ បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាន ឥតអៀនខ្មាសអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មេធាវីការពារក្តី និងសូមទុកឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចលើបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខខ្លួន ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធ និងសារណាដែលបានទទួលយកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ៕

Most read