សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុ និងផ្នែកនៃ សេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែ​វិច្ឆិ​កា ​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអវតក ចាប់ពីម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក។ 

https://www.eccc.gov.kh/km/document/court/saalkrmsngtthepsmnnumryang-00…

Most read