សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញលើដីកាដំណោះស្រាយ ហើយដាក់សំណៅសាធារណៈដែលមានការកោសលុបនៃដីកាដំណោះស្រាយ នៅក្នុងសំណុំរឿង អោ អាន សំណុំរឿង លេខ ០០៤/០២/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានដាក់សំណៅសាធារណៈដែលមានការកោសលុបនៃដីកាដំណោះស្រាយ និងឧបសម្ព័ន្ធ III នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ហើយបានចេញដីកាសម្រេចថា ដីកាដំណោះស្រាយ និងឧបសម្ព័ន្ធ III ដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានដាក់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញទៅជាឯកសារសម្ងាត់ ពីព្រោះថាមានការលើកឡើងដោយចៃដន្យនូវឈ្មោះពេញលេញរបស់សាក្សីពីរនាក់ដែលត្រូវការពារ។

ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយអំពីសំណៅគ្មានការកោសលុបនៃដីកាដំណោះស្រាយ និងឧបសម្ព័ន្ធ III របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ឬការផ្សព្វផ្សាយណាមួយអំពីឈ្មោះរបស់សាក្សីទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវការពារ អាចត្រូវដាក់ទោសដោយ អ.វ.ត.ក ឬបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ២៩(៥) និង ៣៥(១)(ក)នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក។

ដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ និងឧបសម្ព័ន្ធ III ដែលការកោសលុប អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក

           https://eccc.gov.kh/en/document/court/redacted-closing-order-indictment

 

           https://eccc.gov.kh/en/document/court/redacted-annex-iii-witnesses-forced-marriage-province

 

Most read