សកម្មភាព​របស់​ក្រុមការងារកំពុងផលិតវីដេអូរអប់រំខ្លីជូន​ អ.វ.ត.ក

សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ កំពុងថតភាពយន្ដអប់រំខ្លី នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ជូនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ។ ភាពយន្ដខ្លីស្ដីអំពីសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម នេះ នឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនេះ៕

eccc

ECCC

ECCC

ECCC

ECCC

ECCC

ECCC

Most read