ថ្ងៃដំបូងនៃសិក្ខាសាលាអំពីជនរងគ្រោះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី០៣​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី១​ ស្ដីអំពី « ជនរងគ្រោះ​ និងការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របាយការណ៍​ប្រឹក្សាអំពីសកម្មភាពនានា​ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះ​នៅអំឡុងពេលអនុវត្តការងារសេសសល់​ក្រោយ​តុលាការរបស់​ អ.វ.ត.ក.»។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារ​ ហៃយ៉ាត់ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។

គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះ គឺដើម្បីប្រមូលយក​ធាតុចូលរួម មានគំនិត យោបល់ការយល់​ឃើញ​ពីជន​រងគ្រោះ និងដើម​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្អែកលើការ​អនុវត្តផែនការបន្ដ ស្រាបតាម​​កិច្ចព្រម​ព្រៀងបន្ថែមក្នុង​មាត្រា២ ដែលតម្រូវ​ឲ្យ អ.វ.ត.ក. «បន្ដផ្ដល់ការ​ការពារ​ជនរងគ្រោះ និង ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជូនសាធារណៈជន​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​អង្គជំនុំជម្រះ» និង «តាម​ដាន​ការ​អនុវត្តសំណង​ដែល​បានផ្ដល​ជូនដើម​បណ្ដឹងរ​ដ្ឋ​ប្បវេណី»។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលបីថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី៣​ ទី៤ និងទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

 

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

 

Most read