វិសោធនកម្មលើកទី៩ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អ.វ.ត.ក

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់អ.វ.ត.កលើកទី១១ បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងមួយចំនួន។ វិសោធនកម្មលើកទី៩ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អ.វ.ត.ក បញ្ចូលនូវវិធានដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះ នៅលើគេហទំព័ររបស់អ.វ.ត.ក។ យោងតាម វិមាន ១(១) នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អ.វ.ត.ក វិធានដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មបានចូលជាធរមានហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ 

វិធានផ្ទៃក្នុងទាំងបីភាសាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អ.វ.ត.ក

 

Most read