លោក នួន ជា នឹងមិនឆ្លើយសំណួរឡើយ

Posted 18 កក្កដា 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

នៅក្នុងដំណើរការសវនាការកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ជនជាប់ចោទ នួន ជា បានថ្លែងប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថា លោកបដិសេធមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរ ទាំងឡាយដែលបានចោទសួរពីសំណាក់ភាគីផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។