លោកអគ្គលេខាធិការរង ហាន់ កូរ៉ែល ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប លើកទី៣ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ។ នៅក្នុងការចរចានេះ បញ្ហាផ្សេងៗត្រូវបានដោះស្រាយ រួមទាំងអង្គបុរេជំនុំជម្រះដែល សំរាប់ដោះស្រាយ ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត។ ថ្វីត្បិតតែពុំមានការ ព្រមព្រៀងគ្

លោកអគ្គលេខាធិការរង ហាន់ កូរ៉ែល ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប លើកទី៣ មកកាន់ទីក្រុង ភ្នំពេញ ។ នៅក្នុងការចរចានេះ បញ្ហាផ្សេងៗត្រូវបានដោះស្រាយ រួមទាំងអង្គបុរេជំនុំជម្រះដែល សំរាប់ដោះស្រាយ ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ឬសហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេត។ ថ្វីត្បិតតែពុំមានការ ព្រមព្រៀងគ្នា ១០០% ក៏េ

Released Date