សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/៥៥,៩៥កថាខ័ណ្ឌ១៨: ស្វាគមន៍ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សា រវាងរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ស្ដីពីបញ្ហានៃការកាត់ក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកទទួលុខសត្រូវខ្ព ស់បំផុត ចំពោះការរំលោភ ដ៏ធនធន់ធរលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ អំពាវនាវយ៉ាងទទួច

សេចក្ដីសំរេចចិត្ដមហាសន្និបាតអ.ស.ប លេខ A/RES/៥៥,៩៥កថាខ័ណ្ឌ១៨: ស្វាគមន៍ការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃកិច្ចពិភាក្សា រវាងរដ្ឋាភិបាលកមស.ប ស្ដីពីបញ្ហានៃការកាត់ក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកទទួលុខសត្រូវខ្ព ស់បំផុត ចំពោះការរំលោភ ដ៏ធនធន់ធរលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ អំពាវនាវយ៉ាងទទួចដល់រដ្ឋាភិប

Released Date