អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាសាធារណៈថា លោកស្រី មីសែល លី សញ្ជាតិចិន នឹងជាអ្នក សម្របម្រួលរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តុលាការ ដើម្បីនាំពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរា មកកាត់សេចក្ដី អំពីបទប្រល័យ ពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ។ មុខតំណែងនេះ នឹង មានប្រ

អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាសាធារណៈថា លោកស្រី មីសែល លី សញ្ជាតិចិន នឹងជាអ្នក សម្របម្រួលរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តុលាការ ដើម្បីនាំពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរា មកកាត់សេចក្ដី អំពីបទប្រល័យ ពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ។ មុខតំណែងនេះ នឹង មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥ តទៅ ហើយលោកស្រី នឹងកាន់មុខនាទីជា អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ។
Released Date