ការចរចាលើកទី២ ប្រព្រឹត្ដិទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ លើកនេះគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។ បញ្ហា មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សា និងដោះស្រាយ ។ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ គឺថា តើត្រូវដោះស្រាយ យ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលណាមាន ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ។

ការចរចាលើកទី២ ប្រព្រឹត្ដិទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ លើកនេះគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។ បញ្ហា មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សា និងដោះស្រាយ ។ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ គឺថា តើត្រូវដោះស្រាយ យ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលណាមាន ទំនាស់រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញា ។

Released Date