កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។
Released Date