កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំបីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហមនៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក ។ ក្នុងពេលនោះ ស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនអំពាវនាវសុំការគាំទ្រ ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ បដិភាគរបស់កម

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំបីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហមនៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក ។ ក្នុងពេលនោះ ស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនអំពាវនាវសុំការគាំទ្រ ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ បដិភាគរបស់កម្ពុជាចំនួន ១៣,៣ លានដុល្លា ។
Released Date