លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើជូនសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើជូនសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា ដោយយោងទៅលើមាត្រា ៣២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ពេលនេះ ឯកឧត្ដម ប្រកាសជូនដំណឹងថា តំរូវការផ្នែកច្បាប់ខាងភាគីអង្គការសហ ប្រជាជាតិ សំរាប់ការចូលជាធរមាននៃ កិច្ច ព្រមព្រៀង ត្រូវបានបំពេញរួចហើយ ។
Released Date