មានកិច្ចប្រជុំមួយទៀត ហើយនិងការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រ្ដី ហ៊ុន សែន និង លោក អគ្គលេខាធិការ នៅទីក្រុង ហាវ៉ាណា ប្រទេស គុយបា ប៉ុន្ដែ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ មិនទាន់បាន ដោះស្រាយ ដូច្នោះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានជួប ម្ដងទៀត ជាមួយសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ចន

មានកិច្ចប្រជុំមួយទៀត ហើយនិងការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រ្ដី ហ៊ុន សែន និង លោក អគ្គលេខាធិការ នៅទីក្រុង ហាវ៉ាណា ប្រទេស គុយបា ប៉ុន្ដែ នៅសល់ចំណុចសំខាន់មួយ មិនទាន់បាន ដោះស្រាយ ដូច្នោះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី បានជួប ម្ដងទៀត ជាមួយសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ចន ឃែរី ហើយដែ

Released Date