ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ជាប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និង ឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលបំរុង ។

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ជាប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និង ឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលបំរុង ។
Released Date