ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី មីសែល លី ជា អនុប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ជាតំណែង ដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ដោយលោក អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី មីសែល លី ជា អនុប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ជាតំណែង ដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ដោយលោក អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥ ។
Released Date