រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសអំពីការផ្ដល់វិភាគទានចំនួន១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ...

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសអំពីការផ្ដល់វិភាគទានចំនួន១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ក្នុងចំណែកថវិកាកម្ពុជា ។ ឥណ្ឌា គឺជាប្រទេសទីមួយដែលជួយគាំទ្រក្នុងចំណែកថវិកា របស់កម្ពុជា ។
Released Date