សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងលោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងលិខិតគ្នាទៅវិញទៅមក ទាក់ទងនឹងការ សម្របសម្រួលចុងក្រោយដែលបានធ្វើតាមរយៈលោក ចន ឃែរី ។

សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងលោកអគ្គលេខាធិការ កូហ្វី អាណាន់ បានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងលិខិតគ្នាទៅវិញទៅមក ទាក់ទងនឹងការ សម្របសម្រួលចុងក្រោយដែលបានធ្វើតាមរយៈលោក ចន ឃែរី ។

Released Date