សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃ័ររី បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចចុងក្រោយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទង នឹង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដែលជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាឱ្យបានឆាប់ ។

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ចន ឃ័ររី បានធ្វើទស្សនៈកិច្ចចុងក្រោយ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទង នឹង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ដែលជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាឱ្យបានឆាប់ ។

Released Date