ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានឯកភាពលើការកែសំរួលមាត្រា ៣ ដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ទោសបញ្ញត្ដិធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ១៩៥៦ គឺការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត អនុលោមតាមមាត្រា ៣២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម

Released Date