វិភាគទានសរុបខាងភាគី អ.ស.ប ក្នុងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ បានកើនឡើង ជាមួយការ សន្យាផ្ដល់ថវិកាថ្មីៗ ពីប្រទេស អាមេនៀ ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារ ណាមីបៀ ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ និង អៀឡង់ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ។

វិភាគទានសរុបខាងភាគី អ.ស.ប ក្នុងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ បានកើនឡើង ជាមួយការ សន្យាផ្ដល់ថវិកាថ្មីៗ ពីប្រទេស អាមេនៀ ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារ ណាមីបៀ ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ និង អៀឡង់ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ។
Released Date