វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីពីរ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីពីរ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សាលាភូមិន្ទ ចៅក្រម ក្រោមកិច្ច សហការរវាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម និង UNDP .
Released Date