អង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ​ ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/០២ ប្រឆាំង អោ អាន។ ដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះ “មិនអាចទទួលបានសំឡេងភាគច្រើន​លើសលប់នៃសំឡេងគាំទ្រចំនួនបួនតាមការកំណត់ ដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច ផ្អែកលើសំអាងហេតុរួមលើអង្គសេចក្តី” មតិយោបល់របស់ចៅក្រមនីមួយៗ ត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសេចក្តី​ពិចារណាជាឯកច្ឆ័ន្ធនេះ។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes