ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយច្បាប់នោះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការ

ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយច្បាប់នោះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការ ។

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes