ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន បានផ្ញើច្បាប់ដែលបកប្រែជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេសដោយក្រុម ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅជូនឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

Date
Released Date