កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវបាន​តុលាការ​រកឃើញថា​មានទោស ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​បាន​ប្រកាស​សាលក្រម​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ដែល​សម្រេច​ថា ឌុច មានទោស​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ ឆ្នាំ១៩៤៩។ អានបន្ត

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo