ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១

ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទ​ប្រកាន់​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ ជា​ការ​ចាប់ផ្តើម​សវនាការ​សាធារណៈ​ប្រឆាំង​នឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ចាប់​ផ្ដើមដោយ​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​។

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo