ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​អង្គសវនាការ​ស្តាប់​ការ​អាន​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាប់ចោទ។

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo